AKCİĞER HASTALARI DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin adı “Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği” dir. Derneğin kısa adı AHDADER‘dir. Dernek, şube açabilir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Dernek, akciğer hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak; akciğer sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmalara katkı sunmak, akciğer hastaları ve yakınlarına yönelik dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 • Akciğer hastalıklarının, tedavisi, önlenmesi, hastalara yönelik sağlık hizmetleri ile her türlü sosyal güvenlik haklarının sağlanıp geliştirilmesi için çalışmalar yapar.
 • Akciğer hastalarının tedavisinde gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların düzenli ve sürekli olarak temininde mevzuattan kaynaklanan sorunları çözmek için çaba gösterir.
 • Akciğer sağlığı ve hastalıkları ile ilgili gerekli izleme, gözlem, raporlama ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini yürütür. Her türlü bilgi, belge, doküman üretir, yayın çıkarır, uygun gördüğü yayıncılık mecralarını kullanır.
 • Hastaların gerek sağlık kuruluşlarında, gerekse evde düzenli ve sürekli sağlık bakımı alması ve bu alanda çıkan sorunları çözümü için çalışır.
 • Günlük yaşamda sigara yasaklarının uygulanmasını sağlayıcı, hava ve çevre kirliliğini önleyici çalışmaların hayata geçirilmesi için hastaların yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmaları yürütür.
 • Hastaları ve yakınlarını, hastalıkları hakkında aydınlatmak, hastaların idari, hukuki, psikolojik ve sosyal sorunlarını gidermek, yaşam kalitesini ve yaşam sürelerini artırmak için çaba gösterir.
 • Hastaların tüm sağlık kuruluşlarından gereksinim duydukları, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmetini ücretsiz olarak almalarını sağlayıcı çalışmalar yapar.
 • Akciğer hastalarının hakları ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasında hasta haklarını gözeten uygulama ve düzenlemelerin yapılması ve uygulanması için gerekli faaliyetlerde bulunur.
 • Akciğer hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmaları destekler.
 • Ulusal ya da uluslararası eğitsel, bilimsel toplantılar düzenler, düzenlenmesine katkıda bulunur.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, benzer amaçlı dernek, sendika ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.
 • Akciğer hastalarını ve yakınlarını, sahip oldukları haklar ve bu hakları nasıl kullanacağı hakkında farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapar, bu doğrultuda çalışan kişilerin dernek çatısı altında bir araya getirilmesini öncelikleri arasında görür.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.
 • İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurarak işletebilir.
 • Üyelerinin yararlanmaları için sosyal ve kültürel tesisler vb. kurabilir, lokal açabilir.
 • Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. sosyal etkinlikler düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir.
 • İhtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir.
 • Gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurabilir veya kurulmuş bulunan bir federasyona katılabilir, platformlar oluşturabilir.
 • Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir.
 • İlgili mevzuata uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
 • Gerekli hukuksal girişimlerde bulunabilir ve davalar açabilir.
 • Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilik açabilir.

Dernek genel merkez ya da şube yönetim kuruluna yazılı veya digital platform üzerinden yapılacak üyelik başvurusu, ilgili yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Dernek şubesi kurulduğunda, dernek genel merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları kurulan şubeye aktarılır. Şube yönetim kurulları tarafından gerçekleştirilen üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma işlemleri ile istifa eden üyelere ilişkin bilgiler, en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkez yönetim kuruluna bildirilir.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi ilgili yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan, verilen görevleri yerine getirmekten sürekli kaçınana, yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödemeyen, dernek organlarınca verilen kararlara uymayan üyeler, kayıtlı bulundukları şube yönetim kurulu ya da genel merkez yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. İlgili üye, çıkarılma kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde genel merkez genel kuruluna itiraz edebilir. İtirazların yönetim kuruluna verilecek bir dilekçeyle, yazılı olarak yapılması zorunludur. İtirazlar, genel merkez yönetim kurulu tarafından yapılacak ilk genel kurul gündemine konulur. Üyelikten çıkarılma kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi veya genel merkez genel kurulunun itirazın reddine karar vermesi halinde çıkarılma kararı kesinleşir.

Genel Merkez Organları;
 1. Genel Merkez Genel Kurulu,
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu,
 3. Genel Merkez Denetim Kurulu’dur.
Şube Organları;
 1. Şube Genel Kurulu,
 2. Şube Yönetim Kurulu,,
 3. Şube Denetim Kurulu’dur.

Genel merkez genel kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel merkez olağan genel kurulu, iki yılda bir Mayıs ayı içinde; genel merkez yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel merkez genel kurulu, genel merkez yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel merkez yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel merkez genel kurulu, toplantıya genel merkez yönetim kurulunca çağrılır. Genel merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.” Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel merkez genel kurulu, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel merkez genel kurulunda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama yöntemiyle yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık oylama yöntemiyle alınır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şubeyle ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin feshedilmesi,
 • İtiraz halinde, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel merkez yönetim kurulu; başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üç üye olmak üzere yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi arasında ilk toplantıda görev dağılımı yapar. Genel merkez yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Genel merkez yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak uygulamaya koymak,
 • Genel kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 • İktisadi işletme kurulmasına karar vermek,
 • Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken çalışmaları, görevlendirmeleri, sözleşmeleri, harcamaları, organizasyonları, araştırmaları, yayınları, görüşmeleri, değişiklikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak için gerekli kararları almak,
 • Dernek çalışmaları için gerekli görülmesi halinde komisyon ve çalışma grupları oluşturmak,
 • Gerekli hukuksal girişimlerde bulunmak ve dava açmak,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç olmak üzere dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri ve bunların yetki sürelerini ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak tespit etmek.

Genel merkez denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel merkez denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Genel merkez denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Genel merkez denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Derneğin iç denetimi, genel merkez denetim kurulu tarafından yukarıda belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir. Bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
 • Üye Aidatı: Üyelerden 10 TL giriş aidatı alınır. Yıllık aidat miktarı ise 10 TL. Yıllık aidatların miktarı genel kurul tarafından belirlenir. Aidatların, ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen aidatların yüzde otuzu, altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 • Dernek tarafından düzenlenen çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 • Diğer gelirler.

Şubeler; tüzel kişiliği bulunmayan, dernek amacı doğrultusunda faaliyette bulunmakla görevli ve yetkili alt birimlerdir. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubenin organları, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve şube denetim kuruludur. Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek; şube denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek olarak şube genel kurulu tarafından seçilir. Bu tüzükte ve mevzuat kurallarında, dernek organlarının görev ve yetkilerine ilişkin hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede ve nitelikleri uygun düştüğü ölçüde şube organları hakkında da uygulanır.

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını iki yılda bir yaparlar. Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubeye kayıtlı bulunan üyelerin tamamı, genel merkez genel kuruluna doğrudan katılma hakkına sahiptir. Şubelerin yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar, genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildikleri zaman şube organlarındaki görevlerinden ayrılırlar.

Mevzuatta belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere veya il dernekler müdürlüğüne onaylatılır. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulunun alacağı kararla borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek ölçüde borçlanma yapılamaz.

Tüzük değişikliği genel merkez genel kurulu kararı ile yapılabilir. Genel merkez genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi veya derneğin feshine karar verilebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gereklidir. Bu çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği yapılabilmesi veya derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin olumlu oy kullanması gereklidir. Tüzük değişikliği veya derneğin feshi konusundaki oylama açık olarak yapılır.

Derneğin feshine karar verilmesi durumunda tasfiye işlemleri Genel Kurulun belirlediği esaslar temel alınarak mevzuatta öngörülen biçimde yerine getirilir. Fesih halinde Derneğin tüm mal, para ve hakları aynı amaç doğrultusunda kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluşa bırakılır.

Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri Yönetim Kurulu sayfasında belirtilmiştir.